Cheese up your fries!

Privacy policy

INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring is bedoeld om bezoekers en relaties te informeren over de wijze waarop de Lekkerkerker Groep en haar dochterbedrijven, verder te noemen Lekkerkerker Groep omgaat met hun persoonsgegevens. De belangrijkste onderdelen van de Lekkerkerker Groep zijn:

 • Lekkerkerker Groep
 • De Zuivelmakers Beheer
 • De Zuivelmakers
 • Lebo Kaas
 • Kasi Food
 • Lekkerkerker Dairy and Food Equipment
 • UsedDairyEquipment

Via de website van Lebo Cheezer (https://www.lebocheezer.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Lekkerkerker Groep acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Lekkerkerker Groep is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

DOELEINDEN

Wij verzamelen persoonsgegevens die u (in) direct aan ons bekend maakt in het kader van het bezoek van onze websites, het gebruiken van invulformulieren, het inschrijven voor nieuwsbrieven, het zijn van een klant/relatie of in het kader van een (open) sollicitatie. Voor de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten verwijzen wij u naar de privacy verklaring sollicitanten op onze vacature pagina.

Persoonsgegevens worden door de Lekkerkerker Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Lekkerkerker Groep analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Lekkerkerker Groep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Lekkerkerker Groep neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lekkerkerker Groep) tussen zit. Lekkerkerker Groep gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven.

WooCommerce
Voor de webshop.

WordPress
Voor de website, inschrijvingen.

Mollie
Voor betalingen via de webshop.

GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Door dit gedrag te analyseren, kunnen wij de structuur, de navigatie en de inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk maken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, dit houdt in dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of de gegevens te delen. Tot slot laten wij de IP-adressen maskeren.

SOCIAL MEDIA

De Lekkerkerker Groep is op diverse sociale media te vinden, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. Wanneer u ons volgt op sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Lekkerkerker Groep volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

De Lekkerkerker Groep verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot gegevens, die gezien hun functie toegang moeten hebben. Medewerkers zijn verplicht om de privacy te respecteren van relaties en om de gegevens confidentieel te houden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

De Lekkerkerker Groep behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen, om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving of aan gewijzigde werkpraktijken.

BEWAREN VAN GEGEVENS

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden of om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Lekkerkerker Groep verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lekkerkerker Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

INZIEN EN CORRIGEREN VAN GEGEVENS

Bezoekers en relaties hebben het recht om de Lekkerkerker Groep te verzoeken inzage te geven in persoonlijke gegevens, om gegevens te corrigeren en om de gegeven toestemming in te trekken. Onder corrigeren wordt verstaan aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat gegevens niet meer worden gebruikt. Wij zijn alleen verplicht gegevens te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor de Lekkerkerker Groep de gegevens gebruikt. U kunt verzoeken in dit kader aangeven via het contactformulier op onze website: https://lekkerkerkergroep.nl/contact

CONTACT EN VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid en de manier waarop de Lekkerkerker Groep omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u dit aangeven via het contactformulier op onze website: https://lekkerkerkergroep.nl/contact Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun u zich ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.